Remeis de l’Ermità

La fumària o fumdeterra, és una herba remeiera oficinal

.

La fumària, que els frares en deien també gallarets o herba dels innocents, és una de les principals herbes oficinals. És una planta remeiera depurativa i que els antics infermers empraven per a clarificar i rebaixar la sang, és doncs molt apta per a reduir els nivells de colesterol.

Les herbes oficinals són aquelles que entren en els preparats farmacèutics. Podríem dir que són les herbes preferides dels apotecaris, atesa llur eficàcia i importància en farmàcia, per exemple, el cèlebre formulari parisenc Astier la recomana com a planta adient per a l’ús extern en les afeccions cutànies.

Els frares caputxins tenien un coneixement força precís dels principis actius de les herbes remeieres oficinals, sobretot fra Salvador de Barcelona (†1773), que era l’herbolari del convent barceloní de Santa Madrona situat on, actualment, hi ha la plaça Reial. La tradició terapèutica dels caputxins prestà atenció a un bon nombre d’aquestes plantes oficinals: la morella o parietària, el romaní, la sàlvia i, sobretot, amb un ús força habitual del fumdeterra o fumària (llat., Fumaria officinalis), que els infermers conventuals qualificaren de

“molt amarga, calenta y seca, però beguda ab aixarop purifica la sanch, purga la còlera y dissol  las opilacions del fetge y corrobora lo ventrell, preserva d’infermetats d’humors salats, lepra, sarna y altres; (De algunas herbas, f. 179).

Aquesta planta remeiera és també un poderós antiescorbútic i és molt diürètica, i formà part de molts remeis conventuals atesa la seva qualitat d’oficinal.

Fra Valentí Serra de Manresa

arxiver dels caputxins i autor del llibre “Tornar als remeis de sempre”